Muafiyet başvurusu için EK-3 Raporu

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu

Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri; Taşıyan, Dolduran, Paketleyen, Yükleyen, Gönderen, Alıcı, Boşaltan ve Tank Konteyner/Taşınabilir Tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden net elli ton üstü miktarlar da tehlikeli madde ile işlem yapan işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. En az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler,

TMFB alma veya yenilemek için müracaat eden işletmeler, faaliyet konusu veya konularının hangileri ile iştigal ettiğine dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’ dan ve TMGD’lerden alacakları Ek-3 raporu ile belgelemek zorundadır.

Firmamız bu kapsamda ihtiyacınız dahilin de Ek-3 raporu hazırlamakta ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve Muafiyet alınmasını sağlamaktadır.

TMFB alma ve yenileme için gerekli belgeler

TMFB alma veya yenileme hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Başvuru dilekçesi (EK-1)
Son altı ay içerisinde alınmış Ticaret sicil gazetesi (aslı veya www.ticaretsicil.gov.tr adresinden çıktısı)
Şube ise şubenin adının geçtiği ticaret sicil gazetesi
Oda faaliyet belgesi (yeni tarihli)
İmza Sirküsü / imza beyannamesi (aslı veya noter onaylı sureti)
Bölgede yetkilendirilmiş TMGD – K dan alınan EK-3 raporu

TMFB alma veya yenileme hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

MUAFİYET RAPORU

İşletmeler elli ton altı ise , TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir (TMGD) TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.

Sadece Alıcı sorumluluğu olan işletmelerin de aynı süreci takip ederek Faaliyet Belgelerini mevzuata uygun olarak almaları gerekmektedir.

Tehlikeli madde yönüyle sadece alıcı olan işletmeler, tehlikeli atıklarını ADR 1.8.3.2 (a) bendinde belirtilen zorunluluklara uygun sevk etmeleri ve bunu belgeledikleri sürece ADR kapsamında atıkla ilgili Gönderen sorumluluğuna ilişkin TMGD istihdam veya TMGDK’dan hizmet alımından muaf tutulabileceklerdir.

Muafiyet Raporu alan tesislerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurmaları zorunlu olmamakla birlikte, ADR sözleşmesine göre birçok yükümlülüğü de yerine getirmek zorundalardır.

EK-3 RAPORUNU KİMLER HAZIRLAR ?

EK 3 raporunu yalnızca ulaştırma ve altyapı bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ile (TMGDK) tarafından hazırlanmaktadır.

Ek-3 Raporunda İşletmenin iştigal ettiği tehlikeli maddeleri sınıf bazında UN numaralarına göre gruplayarak asgari olarak aşağıdaki soruların cevaplanması GEREKMEKTEDİR.

1- İşletmenin faaliyet konusunun Yönergenin 2 maddesi kapsamında değerlendirmesi,
2- Tehlikeli maddelerin işletmeye hangi taşıma şekli ile geldiği (paket, dökme, tank),
3- İşletmeye gelen veya gönderilen tehlikeli maddelerin uygun taşıma yetki belgesine sahip araçlar ile yapılıp yapılmadığının (Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO) açıklanarak belirtilmesi,
4- İşletmeye gelen tehlikeli maddelerin boşaltma işlemlerinin kimin tarafından yapıldığının (Örneğin, boşaltma işlemi bir sözleşmeye bağlı olarak taşımacı tarafından yapılıyorsa, boşaltan taşımacı olup, taşımacının boşaltan olarak TMFB sahibi olması zorunludur) belirtilmesi,
5- Tehlikeli maddelerin işletmeden hangi taşıma şekli ile gönderildiği (paketleme, dökme, tank),
6- Gönderilen tehlikeli maddenin paketlenmesi, doldurulması veya yüklenmesinin gönderen tarafından veya üçüncü taraflarca yapılıp yapılmadığının belirtilmesi gerekmektedir.


Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@batemix.com yada +90 532 367 84 33 numaradan bize ulaşabilirsiniz.